👁️  250

Дел од тековните активности на ЈП Комуналец Битола:

Чистење на диви депонии низ градот.


Собирање на лист со дувалки низ трет дел од Гратски Парк.


Метење на патеки и утовар низ трет дел од Гратски Парк.