👁️  404

Машинско метење на ул.”Партизанска”.🪵Кастрење на гранки и обликување на крошна на дрво во близина на О.У. Стив Наумов.

Чистење на сув лист во Градски Парк и по должина на ул.”Булевар 1-ви Мај.

Засадување на зимзелени садници во жардињери на ул.”Булевар 1-ви Мај” во близина на Ленски Мост.